در دی ماه امسال 14 شرکت هوایی در مجموع 6هزار و 110 پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام دادند که بیش از 46 درصد آن با تاخیر همراه بود.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در دی ماه امسال 14 شرکت هوایی در مجموع 6هزار و 110 پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام دادند که بیش از 46 درصد آن با تاخیر همراه بود.

از مجموع 6 هزار 110 پرواز در فرودگاه مهرآباد در دی ماه سال جاری، 2 هزار و 804 پرواز با تاخیر و 3 هزار و 306 پرواز به موقع انجام گرفته است.

به گزارش سیمرغ 24، بررسی آمارهای مربوط به تاخیر پروازهای 14 شرکت هوایی از مهرآباد تهران نشان می دهد که در این ماه 61 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آتا، 58 درصد پروازهای شرکت هوایی ایران ایر و 57 درصد پروازهای هواپیمایی کارون با تاخیر انجام شده است.

بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در دی ماه امسال شرکت هواپیمایی ایران ایرتور 290 پرواز از مهرآباد انجام داد که تعداد 210 پرواز آن به موقع و حدود 28 درصد آن با تاخیر انجام شده است.

همچنین در این ماه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با انجام 72 درصد پروازهای به موقع نخستین شرکتی هوایی است که کمترین تاخیر را ثبت کرده است.

در دی ماه امسال شرکت هواپیمایی آسمان با 1023 مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که 548 پرواز آن به موقع و 475 پرواز با تاخیر صورت پذیرفته است.

در این ماه تعداد پروازهای شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد 730 مورد بود که 475 پرواز آن به موقع و 255 پرواز آن با تاخیر از مهرآباد انجام شده است.

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد 583 پرواز را از مهرآباد انجام دهد که 226 مورد آن به موقع و 357 مورد آن با تاخیر همراه بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه 731 پرواز انجام داد که 307 پرواز آن به موقع و 424 مورد آن با تاخیر همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، در دی ماه سال جاری شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع 566 پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که 296 مورد آن به موقع و 270 مورد آن با تاخیر بوده است. ضمن آن که شرکت هوایی کاسپین در این ماه 456 پرواز از مهرآباد داشته که 235 مورد آن به موقع و 221 پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

شرکت هوایی کیش ایر در این ماه در مجموع 442 پرواز از مهرآباد انجام داد که 294 مورد آن به موقع و 148 مورد آن با تاخیر همراه بوده است و در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع 386 پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که 188 مورد آن به موقع و 198 پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.

هواپیمایی تابان نیز در این ماه 349 پرواز از مهرآباد انجام داد که 207 مورد آن به موقع و 142 پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه 290 پرواز انجام داد که 210 مورد آن به موقع و 80 پرواز آن با تاخیر بوده است.

در دی ماه امسال شرکت هوایی معراج از مهرآباد 61 پرواز انجام داد که 42 مورد آن به موقع و 19 پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است.

در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع 185 پرواز از مهرآباد انجام داد که 123مورد آن به موقع و 62 پرواز آن با تاخیر انجام شده است و از مجموع 108 پرواز شرکت هوایی ساها، 69 پرواز به موقع و 39 پرواز با تاخیر انجام شد.