قوانین و مقررات

توجه : مسافر گرامی حتما قبل از خرید جهت اطلاع از قوانین کنسلی بلیط پرواز داخلی شناسه نرخی خود را با جدول ذیل مطابقت دهید تا از قوانین کنسلی آن مطلع باشید و در صورت نیافتن شناسه نرخی با پشتیبانی سیمرغ 24 تماس حاصل فرمایید.

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز از ۳ ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل پرواز به بعد
آسمان D-I-Z بیزینس ۳۰٪ ۵۰٪
Y-V-S-U-R-X-Q-N-T-M-O-W ۴۰٪ ۶۰٪
L-K-H-B-E ۵۰٪ ۷۰٪
ماهان S-X-T-V-Q-P-Y-B-BH-R ۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪
L ۱۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪
N-WA-WW-W-WQ-WS ۲۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪
C-CC ۳۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪
I ۲۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
U ۹۰٪ ۹۵٪
به استثنا مسیرهایی با مبدا یا مقصد عسلویه و کیش هواپیمایی ماهان (استعلام تلفنی جریمه)
ایران ایر V-Y-C-J-Q-M-N-L-O-I-K-S-X ۳۰٪ ۶۰٪
کاسپین W-WF-WB-N-NF-NB-X
S-SF-JD-JH-JB-JF-J
H-HF-P-PF-PB-R-QH-QD
RF-RB-RH-RD-RE-Z-ZF
ZB-ZH-ZD-Q-QF-QB-WL
۳۰٪ ۵۰٪
M-ML ۴۰٪ ۷۰٪
LH-LB-LF-L-LL-KF-K-KL ۵۰٪ ۸۰٪
I-IE-IH-IB-IF-D-U-F-A-V ۱۰۰٪
کارون (نفت سابق) B-E-H-K-L-M-N-Q-R-S
U-V-W-Y-BB-EB-HB-KB-LB
MB-NB-RB-UB-VB-WB-YB-BD
ED-HD-KD-LD-ND-QD-RD-UD
VD-WD-YD-BE-EE-HE-KE-LE
ME-NE-QE-RE-SE-UE-VE
۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪
WE-YE-BF-EF-HF-KF-LF-MF
NF-QF-RF-SF-UF-VF-WF-YF
BH-EH-KH-LH-MH-NH-QH
RH-SH-UH-VH-WH-YH-BM
۵۰٪ ۷۰٪
EM-HM-KM-LM-MM-QM-RM
SM-VM-WM-YM-BN-EN-LN
MN-NN-VN-WN-YN-BO
۱۰۰٪
پویا ایر همه ۳۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪
زاگرس
D-I-Z-DD-ZD-ZF-ZI-ZL ۲۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪
M-N-Q-X-R-U-V-W-Y
VD-VF-YD-QD-MD-ND-RD
UD-UF-XY-XD-XF-XL-XE
UE-UO-RE-RO-QE-QO-NE
NO-VE-ME-MO-VO
۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
KK-KB-KE-KO
H-K-L-KD-HD-LD-LH
LB-LE-LO-KK-KB-KE
KO-HK-HH-HB-HE-HO
۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
O-E-B-BD-BF-BI-ED-EF
BK-BH-BE-BO-EK-EH-EE
EO-OK-OH-OE-OO
۵۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪ ۹۰٪
وارش WI-LL-LI-LW-LV-LU-LS-LT
LF-LR-LQ-LP-LN-LM-LK-LE
LD-LB-LY-LG-LH-LZ-LO-D
۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۹۰٪
SS-SW-SV-SU-SR-SQ-SN
SM-SK-SE-SD-SB-SH-SY
۲۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪
HL-HO-HP-HT-HZ-HH-HW
HV-HU-HR-HQ-HN-HM-HI
HE-HD-HB-HS-HF-HJ-HG
HY-MZ-MS-MY-MD-MF-MG
MH-MI-MK-MM-MN-MO-MP
MQ-MR-MU-MV
۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۲ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل پرواز تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
فلای پرشیا همه شناسه نرخی ها ۳۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪ ۷۵٪ ۸۵٪
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل پرواز تا ۲ ساعت قبل از پرواز از ۲ ساعت قبل پرواز به بعد
قشم ایر A-R-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
V-M-Q-K-N-S ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
D-U-L ۱۰۰٪
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل پرواز تا۳ ساعت قبل پرواز از ۳ ساعت قبل پرواز به بعد
تابان YY-YR-YV-YZ-YL-YM-YA-YI
YP-YF-YK-YD-YN-YB-YW-YJ
YS-YO-YQ-YE-YU-Y-RZ-RM
RL-RA-RI-RP-RF-RD-RK-RN-RR
RB-RW-RJ-RS-RO-RQ-RE-RU-T
۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
R-V-Z-L-M-A-I-P-F-K ۲۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
D-N-B-W-J-S-O-Q-E-U-G ۱۰۰٪
ایرلاین شناسه نرخی از زمان صدور تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز از ۴۸ ساعت تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت مانده به پرواز به بعد
معراج U-UB-UD-UE ۷۰٪ ۸۰٪ ۹۰٪
X-V-Q-N ۶۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
M-L-K-H ۶۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
B-Y-S-E ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
W-O-R-A ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
J-C-D-I-Z ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
ایرلاین شناسه نرخی از زمان صدور تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز از ۷۲ ساعت تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز از ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
سپهران P-V-PV-LV-L-T-Q-E-O-S-H
A-M-B-R-I-J-K-Z-D-YB-Y
۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۸۵٪
امکان استردادوجه تا۳۰ روز بعد از پرواز در صورت درخواست
GP-NP-XP-G-N-X-F-U-W ۹۵٪ ۹۵٪ ۹۶٪ ۹۶٪
امکان استردادوجه تا ۷ روز بعد از پرواز در صورت درخواست
ایرلاین شناسه نرخی تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا ۲۴ ساعت قبل پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز از ۳ ساعت مانده به پرواز به بعد
آتا Y-I-S-R-O-V ۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
B-Q-Z-P-N-M ۲۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
L-F-A-E-D ۳۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪ ۹۰٪
K-W-H-J ۴۰٪ ۸۰٪ ۹۰٪ ۹۵٪
X-U ۸۰٪ ۱۰۰٪
پارس همه شناسه های نرخی ۵۵٪ ۶۵٪ ۷۵٪
ایرلاین شناسه نرخی تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
کیش ایر RQ-RX-RR-R-P-F-S-Y-B-H-C
RS-RY-RB-RH-RK-RL-RV-RN-RM
۲۰٪ ۴۰٪
K-L-N-Q-M-X-V ۲۵٪ ۵۰٪
ایرلاین (پرواز های داخلی) شناسه نرخی تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جاماندن از پرواز
ایران ایرتور V-M-H-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
C ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
ایرلاین (پرواز های خارجی) شناسه نرخی تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۸ ساعت قبل از پرواز جاماندن از پرواز
ایران ایرتور V-M-H-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
D-C-J ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
ایرلاین شناسه نرخی تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
ساها شرایط استرداد پروازهای داخلی هواپیمایی ساها به غیر از مسیرهای کیش و قشم.
Z-D-Y ۶۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
P-V-L-T-Q-E-O-S
H-A-M-B-R-I-J-K
۷۰٪ ۸۰٪ ۹۰٪
U-W ۹۵٪
G-N-X-F ۱۰۰٪

شرایط و ضوابط عمومی


مسافرین گرامی می بایست حداقل 30 دقیقه قبل از حرکت، با مراجعه به غرفه شرکت مسافربری در پایانه مبدا و ارائه شماره بلیط خود نسبت به تایید بلیط اقدام نمایند.

طبق مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت مسیر سفر، قیمت بلیط، تاخیر در حرکت و کیفیت و مدل اتوبوس بر عهده شرکت مسافربری سرویس دهنده می باشد .

چنانچه مسافری قصد دارد در مسیر بین راهی توقف کند حتما باید بلیط خود را به مقصد بین راهی مورد نظر تهیه نموده یا جهت هرگونه هماهنگی مستقیماً با شرکت مسافربری مربوطه تماس حاصل نماید.

قوانین کنسلی بلیط اتوبوسقوانین کنسلی مسیر داخلی


میزان جریمه از زمان خرید بلیط تا یک ساعت قبل از حرکت 10 درصد و کمتر از یک ساعت مانده به حرکت و بعد از آن 50 درصد می‌باشد.

قوانین کنسلی مسیر خارجی


میزان جریمه از زمان خرید بلیط تا 24 ساعت قبل از حرکت 10 درصد و 24 ساعت قبل از حرکت به بعد 50 درصد است.

بر اساس قوانین در برخی مسیرها محدودیت هایی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:


بلیط اتوبوس مسیر های تهران به گرجستان و برعکس غیر قابل استرداد است.

جریمه کنسلی مسیر ایروان به تهران تعاونی رویال سفر : از زمان صدور تا 48 ساعت قبل از حرکت 10 درصد/ 24 ساعت قبل از حرکت 50 درصد/ از 24 ساعت مانده به حرکت به بعد غیر قابل استرداد می باشد

مسافرین گرامی بلیط برخی تعاونی ها، 24 ساعت بعد حرکت امکان کنسلی به صورت آنلاین را ندارند لذا توصیه می شود به محض از دست دادن اتوبوس بلافاصله درخواست کنسلی خود را برای سیمرغ 24 ارسال نمایید .

باتوجه به قانون راهداری، شرکت تعاونی ها می توانند از دو ساعت قبل از حرکت اتوبوس، امکان کنسلی آنلاین را به مسافر خود ندهند.