شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما علاوه بر آن که بیشترین تعداد پرواز در میان ایرلاین ها در ماه گذشته را از آن خود کرد، بیشترین میزان تاخیرها را نیز به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما علاوه بر آن که بیشترین تعداد پرواز در میان ایرلاین ها در ماه گذشته را از آن خود کرد، بیشترین میزان تاخیرها را نیز به خود اختصاص داد.

به گزارش سیمرغ 24، این شرکت در ماه فروردین سال ۹۷ از مجموع ۸۱۰ سورتی پرواز انجام شده، ۴۷۰ پرواز (۵۷ درصد) را با تأخیر و ۳۵۷ پرواز (۴۳ درصد) را به موقع به انجام رسانده است.

این شرکت با در اختیار داشت سهم ۲۱ درصدی از کل تاخیرهای پروازهای انجام شده در فروردین ماه گذشته، باز هم در صدر دارندگان تاخیرهای پروازی می باشد.

پس از این ایرلاین، دو شرکت هواپیمایی آسمان و تابان با داشتن ۴۹ درصد تأخیر در همه پروازهای خود، به طور مشترک در رتبه دوم جای دارند؛ با این تفاوت که آسمان در ۸۱۰ پرواز انجام شده این میزان تأخیر را داشته و تابان تنها ۳۴۲ سورتی پرواز در ماه گذشته داشته است که نزدیک به نیمی از آنها با تأخیر انجام گرفته است.

هواپیمایی آسمان از ۸۱۰ پرواز، ۳۹۵ سورتی پرواز را با تأخیر (۴۹ درصد) و ۴۱۵ پرواز را به موقع (۵۱ درصد) به انجام رسانده است که نشان می دهد این شرکت نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی در زمینه کاهش پروازهای تأخیردار خود دارد.

تابان نیز از مجموع ۳۴۲ پرواز انجام شده، مسافران را در ۱۷۴ پرواز (۵۱ درصد) به موقع و در ۱۶۸ پرواز (۴۹ درصد) با تأخیر به مقصد رسانده است.

رتبه سوم تاخیرهای پروازی در فروردین ماه نیز به شرکت هواپیمایی زاگرس رسید که از مجموع ۵۳۱ سورتی پرواز این شرکت در فروردین ماه امسال، ۳۰۴ پرواز (۵۷ درصد) در زمان مقرر و ۲۲۷ پرواز (۴۳ درصد) با تأخیر به پرواز درآمد.