فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران،در خرداد ماه سال جاری، با انجام 33 هزار و451 فروند نشست و برخاست توانسته است مسافران خود را به همراه 37 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه‌جا نماید.

به گزارش سیمرغ 24، در خرداد ماه 97، فرودگاه مهرآباد تهران با 10 هزار و 628 فروند بیشترین نشست و برخاست را از آن خود کرده است و با جابه‎ جایی نزدیک به یک میلیون و 207 هزار مسافر پرترافیک‎ ترین فرودگاه کشور بوده است و فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با 5268 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 730 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 4061 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 587 هزار مسافر در جایگاه سوم فرودگاه های کشور جای گرفته اند.

در این میان فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیشتر از 11 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با پذیرش و ارسال چیزی بیش از 6 میلیون کیلوگرم بار جایگاه های بعدی قرار دارد.

بر اساس آمار ارائه شده، سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای خرداد امسال، نشست و برخاست 27 هزار و 766 فروند هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون مسافر و نزدیک به 22 میلیون کیلوگرم بار جابه جا شده است.‎

همان طور که می دانید، همه پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، به همین جهت در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه اول قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4511 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 635 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2503 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 231 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم جای گرفته است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده، سهم پروازهای خارجی در ماه خرداد امسال، در فرودگاه های بین المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها، 5685 نشست و برخاست هواپیما، اعزام 773 هزار مسافر و جابه جایی 15 میلیون کیلوگرم بار انجام پذیرفته است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 3993 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 586 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 11 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه اول جای گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 757 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 95 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 292 فروند هواپیما، اعزام و و پذیرش چیزی بیش از 28 هزار مسافر و پذیرش و ارسال نزدیک به 928 هزار کیلوگرم بار در رتبه بعدی جای گرفته اند.