قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
08:25
اصفهان

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
09:15
اصفهان

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
09:15
اصفهان

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
10:30
اصفهان

۱۶۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
10:30
اصفهان

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
11:00
اصفهان

۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
11:15
اصفهان

۲۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
11:15
اصفهان

۲۲۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
19:10
اصفهان

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:10
اصفهان

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:10
اصفهان

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
19:10
اصفهان

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:10
اصفهان

۱۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:10
اصفهان

۱۲۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر