قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۳۲۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۴۶۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۲۵

۴۲۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۴۸۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۵۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۱,۰۳۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر