قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۹۲۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: I۳۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۳۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۶۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۷۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: I۳۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۶۶۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر