قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
09:30
مشهد

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:00
مشهد

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:45
مشهد

۲۴۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:45
مشهد

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:45
مشهد

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:15
مشهد

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
مشهد

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
مشهد

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
مشهد

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۷۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۴۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر