قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۶۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۲۷۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۳۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۲۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۹۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۷۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر