قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۳۰

۴۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۳۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۷۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۹۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: JI۲۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر