قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۶۱۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۸۰۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۶۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۴۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۴۴۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: I۳۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۳۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۳۹۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر