قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۰۰

۸۸۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۵۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۶۹۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۰۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۴۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۶۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۰۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۳۴۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۱۱۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۸۸۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر