قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
شیراز

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
شیراز

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
شیراز

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
شیراز

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
شیراز

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:30
شیراز

۸۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:30
شیراز

۹۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:50
شیراز

۸۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:50
شیراز

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:30
شیراز

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:30
شیراز

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:30
شیراز

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
شیراز

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
شیراز

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
شیراز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
شیراز

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر