قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: IV۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۱,۲۵۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۱,۰۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۱,۰۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۱,۰۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۱,۳۲۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۱,۲۹۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۱,۳۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۱,۱۹۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۲۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۲۴۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۲۸۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۱۲۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۱۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۳۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر