قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
11:40
تهران

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:10
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:15
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:00
تهران

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:00
تهران

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:35
تهران

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
13:35
تهران

۵۸۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:35
تهران

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
13:35
تهران

۶۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:45
تهران

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:45
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:15
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:15
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:00
تهران

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:30
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:40
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:40
تهران

۷۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:45
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:45
تهران

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:45
تهران

۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
20:15
تهران

۳۸۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:20
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۲C
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۵۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۲۷۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۱۷۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر