قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:30
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:30
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:30
تهران

۲۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
12:30
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:15
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۳۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:45
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۳۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
14:50
تهران

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:15
تهران

۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:45
تهران

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
16:45
تهران

۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:15
تهران

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:15
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:15
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:15
تهران

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:45
تهران

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:45
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:45
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:45
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:00
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
20:30
تهران

۵۴۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:45
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:15
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:15
تهران

۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:15
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:15
تهران

۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۲C
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:15
تهران

۵۹۱,۴۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۴۵
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:20
تهران

۵۴۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:25
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:25
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:25
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:45
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
تهران

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:40
تهران

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۷۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر