قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
11:45
تهران

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:15
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:30
تهران

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:15
تهران

۲۶۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:15
تهران

۲۲۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
15:30
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:00
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:00
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:45
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:45
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:45
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
20:15
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۱۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
20:30
تهران

۵۴۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:20
تهران

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:30
تهران

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:30
تهران

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر