قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: CH۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:15
تهران

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
20:30
تهران

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:35
تهران

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:35
تهران

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:00
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر