قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۹۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۹۲۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۶۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۷۲۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۷۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۸۲۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۸۸۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۰۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۶۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۹۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۵۵۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۶۰۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۶۱۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۴۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۴۱۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۷۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۴۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۱۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۷۴۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر