قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۴۵

۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۸۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۰۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۰۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۸۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۱۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر