قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۱۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۱۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۳۵,۸۱۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر