قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۳۸۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۳۸۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۹۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۳۸۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۱۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۶۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۵۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۱۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۳۵,۸۱۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۴۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۵۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۵۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر