قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۱۰

۳۴۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۱۰

۳۲۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۵

۱۸۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۹۶۲,۳۷۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: VR۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۱۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۱۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۱۰۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۳۵۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۱۳۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: QB۱۳۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۱۳۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۳۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۵۹۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۱۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۶۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱۴۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۱۰۶,۹۴۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۲۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۵۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۱۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۲۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: VR۵۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۱۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر