قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۵۹۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۶۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۷۸۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۵۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۵۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۶۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۶۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۶۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر