قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۹۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۸۱۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۹۸۱,۱۲۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۷۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۹۰۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۹۱۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۹۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۵۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۶۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۷۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: VR۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: I۳۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۷۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۹۳,۶۲۶ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۸۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: Y۹۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر