قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۴۰۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۴۶۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۳۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۳۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۵

۳۳۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۵۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۱,۳۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۱۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۲۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۷۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۸۷۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۹۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۹۷۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۰۲۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۰۷۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۱۳۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۱۸۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۲۳۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۲۸۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۳۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۱,۳۹۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۳۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۵۵۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۴۵۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۵۰۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۶۰۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۷۱۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۷۶۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۸۱۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۴۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۳۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۳۵۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۱,۳۹۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۶۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۱۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۵۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۴۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۵۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر