قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۴۰۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۷۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۴۵۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۴۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۴۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۳۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۴۶۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۴۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۴۶۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر