قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۷۷۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۶۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۶۹۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۰۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۷۷۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۶۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۹۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۸۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۷۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۷۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۸۵۰,۰۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۹۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۹۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۹۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۷۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۳۱۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: JI۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۷۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۹۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۷۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۶۶,۲۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: JI۲۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۶۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: JI۲۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۹۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۱۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۵

۸۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۵

۷۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۵

۷۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: QB۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۵

۷۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر