قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۹,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۶۹,۸۲۵ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۹,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۹۹,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۷۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۴۹,۸۷۵ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۹۹,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر