قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:00
اهواز

۱۶۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:10
اهواز

۱۸۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:10
اهواز

۲۰۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
اهواز

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
19:45
اهواز

۷۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:45
اهواز

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
19:45
اهواز

۶۲۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:45
اهواز

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر