قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: CH۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۶۶۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۶۵۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر