قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۰۷:۰۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۳۸۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۴۲۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۴۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۷۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۶۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر