قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۵۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۶۹۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر