قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
اصفهان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
اصفهان

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:30
اصفهان

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:45
اصفهان

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:45
اصفهان

۱۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:45
اصفهان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:50
اصفهان

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:55
اصفهان

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:00
اصفهان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
اصفهان

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
اصفهان

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
اصفهان

۳۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
اصفهان

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
اصفهان

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر