قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۹۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۳۶۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۳۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۳۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر