قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: VR۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۶۰۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۸۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر