قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۷۱۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۱۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۹۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۳۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر