قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:40
کیش

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
کیش

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
18:15
کیش

۵۳۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
18:15
کیش

۶۱۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
کیش

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
کیش

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
کیش

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴C
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
18:15
کیش

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:15
کیش

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر