قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۱,۰۴۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۱,۰۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۵۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۶۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: JI۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۶۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۶۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: JI۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۳۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۷۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۸۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۹۰۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۹۵۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۹۹۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر