قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: VR۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: VR۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۹۷,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۸۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۴۸۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر