قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۳۸۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۱,۱۸۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۱,۱۸۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۱۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۹۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۱۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۷۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۲۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۵۷۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۸۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۵۷۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۲۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۷۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۸۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر