قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۵۰۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۷۳۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۵C
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۵۰۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹C
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۲۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۱۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۹۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر