قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
07:45
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
08:10
تهران

۱۸۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
08:10
تهران

۱۵۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
تهران

۱۳۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۶۸
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
09:00
تهران

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
تهران

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:45
تهران

۱۸۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:45
تهران

۲۰۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:45
تهران

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
10:45
تهران

۴۲۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
10:45
تهران

۳۸۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
10:55
تهران

۴۰۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:00
تهران

۱۳۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
12:00
تهران

۳۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:00
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:30
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:30
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:30
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:30
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
12:30
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:30
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:30
تهران

۱۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:45
تهران

۱۶۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:45
تهران

۱۳۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:45
تهران

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:50
تهران

۱۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:50
تهران

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۶۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
14:50
تهران

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:00
تهران

۳۸۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:45
تهران

۱۵۵,۰۵۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:50
تهران

۱۸۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۳۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۶۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:25
تهران

۱۶۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:25
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
17:45
تهران

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:45
تهران

۲۶۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:45
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:40
تهران

۱۸۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:40
تهران

۱۵۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
تهران

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
تهران

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:35
تهران

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:00
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:25
تهران

۱۶۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
21:25
تهران

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
21:25
تهران

۳۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:55
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:20
تهران

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:20
تهران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:20
تهران

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
22:30
تهران

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر