قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۳۶۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۲۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۸۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۲۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۷۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۵۱۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۰۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۰۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: JI۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۳۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر