قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:00
تهران

۳۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:15
تهران

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:15
تهران

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:25
تهران

۳۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:25
تهران

۳۱۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:30
تهران

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:30
تهران

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:50
تهران

۳۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:50
تهران

۳۱۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
20:45
تهران

۳۲۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
20:45
تهران

۳۲۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:45
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
20:45
تهران

۳۲۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:45
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:50
تهران

۳۱۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:50
تهران

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۲۱۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۲۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
21:10
تهران

۴۰۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
21:10
تهران

۳۹۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:45
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:45
تهران

۱۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:00
تهران

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:15
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:15
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:15
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:25
تهران

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:25
تهران

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
22:30
تهران

۶۵۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
22:30
تهران

۷۰۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۱۹۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر