قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
08:45
تهران

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:00
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:00
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:00
تهران

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
10:45
تهران

۲۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۹۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:55
تهران

۳۶۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۹۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:55
تهران

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:55
تهران

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
13:50
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
13:55
تهران

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:00
تهران

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:00
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:30
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
14:45
تهران

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:00
تهران

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۲۴۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:30
تهران

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:45
تهران

۴۲۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:45
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:50
تهران

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
تهران

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:05
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:05
تهران

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:55
تهران

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ZV۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:00
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:05
تهران

۳۶۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:05
تهران

۳۰۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:05
تهران

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:00
تهران

۲۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:00
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:45
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:45
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:50
تهران

۳۶۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:50
تهران

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:50
تهران

۲۰۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:50
تهران

۱۹۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:50
تهران

۲۲۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:00
تهران

۲۵۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:00
تهران

۲۱۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:00
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:20
تهران

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:35
تهران

۲۴۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:35
تهران

۲۷۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
22:30
تهران

۵۴۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۴۲۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۳۸۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:50
تهران

۳۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:50
تهران

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر