قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۵۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۴۹۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۹۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۹۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۲۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۶۵۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۰۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر