قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۰۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۳۲۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۳۵۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۲۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۳۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۱۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۳۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۱۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۰۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۲۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۱۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر