قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۳۶۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۳۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۳۰۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۷۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۹۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۹۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۹۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: W۵۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۱۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۵۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۹۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر