قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۴۲۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۸۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۴۲۵,۴۵۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۴۲۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۴۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۴۶۷,۲۲۵ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر